Er transportbransjen klar for fremtiden?

Norsk transportbransje er i kontinuerlig endring. Forbrukerne ønsker leveransen de har bestilt på internett levert den påfølgende dag. Dette setter nye krav til framføringshastighet og pris. For samfunnet er det også et stadig krav til en sømløs infrastruktur.

Av Jo Eirik Frøise.

Ny teknologi og nye innovative løsninger er nødvendig for å omstille samferdselssektoren inn mot det som er fremtidens behov. Det gjelder i planlegging og byggefasen, men også i hvordan man styrer trafikken og sørger for en mest mulig effektiv utnyttelse av kapasitet.

Norge er et vidstrakt land og har regioner med svært ulike utfordringer. Avstandsulempen for næringslivet må norske myndigheter kompensere gjennom utvikling av en robust, forutsigbar og fleksibel infrastruktur.

For næringslivet er det særlig viktig at samferdselsløsningene binder landet vårt sammen og knytter oss til resten av Europa. Samtidig utgjør byene sentrale logistikk-knutepunkter for all samferdsel både gods og personer.

Et velfungerende og godt utbygd transport- og logistikksystem er avgjørende for næringslivets konkurranseevne uansett i hvilken del av landet man er lokalisert og på tvers av ulike næringer. Med mer sømløs transport styrkes mulighetene for økt verdiskapning og produktivitet.

Fremtiden krever investeringer som skal sikre en sterk, sammenhengende infrastruktur til det beste for forbrukere og for næringslivet. Dette er investeringer som skal styrke grunnlaget for Norges fremtid. Selvkjørende biler, førerløse tog, dronelevering, deleøkonomi, urbanisering, samt endrede adferds- og familiestrukturer er noen eksempler det skal tas høyde for når vi planlegger fremtidens transport.

Når samferdselsinvesteringene knytter sammen steder som i utgangspunktet har forskjellig næringsstruktur, er virkningene særlig store. I tillegg vil regionens attraktivitet øke ettersom

det gir effekter også på tjenestenæringene og servicetilbudet. Valg av nye transportløsninger bør ha positive virkninger på klima og bærekraften i samfunnet.

Næringstransport med lastebil er så fleksibel og effektiv at den sannsynligvis vil øke i takt med økt etterspørsel etter godstransport. Flere aktører som ser nå på mulighetene for å benytte el-lastebil i sin levering av varer, men de som andre er også avhengige av fremtidige nye tekniske løsninger til beste for miljøet.

 

Det meste av godstransportarbeidet utføres på korte transportdistanser hvor lastebil er det eneste alternativet. En vellykket sjø- og banestrategi vil kunne dempe veksten i lastebiltransport og på enkelte korridorer kanskje ta markedsandeler.

På viktige korridorer har jernbane og sjøtransport fortsatt høye markedsandeler som må utvikles videre. Utfordringen med økende lastebiltransport er at den bidrar til klimamessige utslipp. Det må derfor legges til rette for å realisere større og kostnadseffektive miljøeffekter i tungtransporten på vei.

Norske transportører og transportbrukere har det siste året vært svært positive til mange av de tiltakene som statsråd Solvik-Olsen har igangsatt på vegne av Regjeringen. Etableringen av et infrastrukturfond, langsiktig planlegging av vei og banenettet og godkjenning av strekningene for modulvogntog er tiltak som har blitt godt mottatt med i bransjen. Vi lover å stille opp sammen med Regjeringen og de politiske partiene for i felleskap finne de beste løsningene på utfordringene og mulighetene i årene som kommer.

 

Share this: